Ako a kedy zmeniť účtovníka

S podnikaním je úzko späté aj účtovníctvo. Je ho povinná viesť každá účtovná jednotka, s výnimkou živnostníkov, ktorým zákon umožňuje viesť daňovú evidenciu.
Pomerne veľká časť podnikateľov a spoločností svoje účtovníctvo zveruje externému účtovníkovi.  Výhodou oproti internému účtovníkovi sú ušetrené mzdové náklady a okrem nich samozrejme náklady spojené s nákupom počítaču, účtovného softvéru či školeniami a ďalším vzdelávaním.
Kedy zmeniť účtovníka
Zväčša dochádza k zmene, keď je neskoro :-) Napríklad keď daňová kontrola odhalí hrubé nedostatky vo vedení účtovníctva alebo keď príde finančný postih za nesplnenú povinnosť. Avšak skúsený podnikateľ by mal vedieť predvídať a predchádzať podobným nedostatkom.
Signály naznačujúce možné problémy:
 • nedodržiavanie dohodnutých termínov
 • nedostatočná komunikácia
 • nepomer cena/výkon
 • neochota
 • neodbornosť
Ako nájsť toho správneho
Často sa stretávam s podnikateľmi, ktorí si svojho účtovníka vybrali spôsobom "čím lacnejšie, tým lepšie". O tom, že to nie je najideálnejší spôsob, svedčia prebraté účtovníctva, ktoré nie že naprávam, ale kompletne rekonštruujem. Na druhú stranu samozrejme nemusí platiť ani "čím drahšie, tým odbornejšie" :-)

Nemusíte vyberať účtovníkov ani z najbližšieho okolia, môžete mať účtovníka pokojne na druhej strane republiky. Dnes je úplne bežné elektronické zdieľanie dokumentov cez virtuálne úložisko, zasielanie emailom a podobne. Ak preferujete listinnú formu, konkrétne my fungujeme v spolupráci s kuriérskou spoločnosťou, kedy si v stanovených termínoch doklady u vás vyzdvihneme a po ich spracovaní vám ich rovnakým spôsobom doručíme späť.
S výberom účtovníka by vám mohli pomôcť výsledky prieskumu portálu podnikajte.sk. Ten oslovil 160 firiem a pýtal sa na kritériá výberu. Podľa jeho výsledkov firmy pozerajú hlavne na:
 • referencie
 • sympatie
 • komplexnosť služieb
 • cenu
K posúdeniu týchto štyroch základných kritérií pridajte preukázateľnú prax, dobrú komunikáciu a kvalitu výstupov z účtovníctva a váš výber účtovníka by mohol byť úspešný :-)
shutterstock_762123613jpgAko výmena účtovníka prebieha


Najvhodnejší čas na výmenu je na začiatku účtovného obdobia, u väčšiny teda k 1.1. Pôvodný účtovník si zinventarizuje a uzavrie rok a podá zaň daňové priznanie. Nový účtovník už len nadviaže na jeho výstupy.
Problémom však nie je ani zmena účtovníka počas účtovného obdobia.

Pôvodný účtovník by mal odovzdať nasledovné účtovné výstupy za obdobie od začiatku roka do dňa, kedy vám vedie účtovníctvo:
 • hlavnú knihu
 • účtovný denník
 • prehľad neuhradených záväzkov
 • prehľad nezinkasovaných pohľadávok
 • knihu dlhodobého a krátkodobého majetku
 • inventarizáciu zostatkov účtov k poslednému dňu
 • daňové priznanie za predchádzajúci rok s podrobnými informáciami o pripočítateľných a odpočítateľných položkách pri úprave základu dane
Pri mzdovej agende:
 • mzdové listy zamestnancov
 • zostávajúcu dovolenku každého zamestnanca
 • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci rok
 • priemernú mzdu každého zamestnanca
 • informácie o zrážkach zo mzdy
 • kompletné zložky zamestnancov i dohodárov (registračné listy, pracovné zmluvy, dohody, prípadne rodné listy, vyhlásenia a pod.)
Súčasťou preberania agendy od bývalého účtovníka by mal byť odovzdávajúci a preberací protokol.
Na prvý pohľad to môže vyzerať zložito, ale plynulý prechod účtovania zvládne každý dobrý účtovník :-)