Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia je pre nás zásadnou prioritou. Prosím, zoznámte sa s ochranou osobných údajov, jej zásadami a Vašimi právami, ktoré Vám patria na základe Zákona o ochrane osobných údajov a európskeho Nariadenia o ochrane osobných údajov, známeho aj ako GDPR.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“)

1) Sprostredkovateľ

Daniela Čunderlíková, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, IČO: 46155198, DIČ: 1044466753, so sídlom Karpatská 6171/1, 974 11 Banská Bystrica, zapísaná v Živnostenskom registri číslo: 620-32411 spracováva osobné údaje ako sprostredkovateľ (účtovníctvo, mzdy a personalistika pre klientov)

2) Kontaktné údaje sprostredkovateľa:

V prípade, ak sa v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov budete mať záujem na nás obrátiť, kontaktujte nás na adrese sídla: Karpatská 6171/1, 974 11 Banská Bystrica alebo na telefónnom čísle +421 917 046 156 alebo zaslaním Vašej správy na našu e-mailovú adresu: daniela@daxit.sk. Sprostredkovateľ nemá povinnosť menovať zodpovednú osobu.

3) Rozsah osobných údajov a účely ich spracúvania:

- vedenie účtovníctva prevádzkovateľa - bežné osobné údaje, prijímatelia: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, správca dane, poskytovatelia účtovného softvéru, dodávatelia IT služieb, dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári a spoločníci prevádzkovateľa
- mzdy a personalistika prevádzkovateľa - osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi nariadeniami, prijímatelia: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, spoločnosti doplnkového dôchodkového poistenia, inšpektorát práce, úrady práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdny úradník, poskytovatelia mzdového softvéru, dodávatelia IT služieb

4) Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od prevádzkovateľa a po celú dobu spracovávania budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou.
Nezdieľame, nepredávame, neprenášame ani inak nerozširujeme Vaše osobné údaje tretím stranám a nebudeme tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon, pokiaľ sa to nebude požadovať na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo.
Osobné údaje budú spracovávané výlučne na území Európskej únie alebo v štátoch, ktoré na základe rozhodnutia Európskej komisie zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.

5) Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V zmysle nariadenia, a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:
- na prístup k Vašim osobným údajom
- kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu
- žiadať o opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov
- na vymazanie Vašich osobných údajov, ak uplynula lehota ich zákonného spracovávania
- podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom. Ak zvažujete podanie takejto sťažnosti, budeme samozrejme radi, ak sa s Vaším podozrením obrátite najprv na nás, aby sme mohli vykonať nápravu.