Je účtovník nutné zlo?

- Ako sa hovorí účtovníkovi, ktorý pracuje aj cez obed, má deň voľna dvakrát za rok,
   nájdete ho v kancelárii aj cez víkend a odchádza z nej po ôsmej večer?

- LENIVÝ
Tento vtip by aj bol smiešny, keby nebol taký smutný :-) V praxi sa totiž stretávam s názormi, že účtovník je nutné preplatené zlo. Takéto názory profesiu účtovníka znevažujú, podceňujú, dehonestujú a jej potrebu zľahčujú. Pritom majú podnikatelia paradoxne často od svojho účtovníka rozprávkové očakávania, kedy by mal čarovným prútikom upratať všetky prešľapy, vykúzliť čo najnižšiu daň pri vysokých príjmoch alebo poradiť v oblastiach, ktoré okolo účtovníctva a daní nechodili ani okľukou. Obracajú sa na neho ako na svojho mentora pre všetko.


Poďme sa teda pozrieť na to, čo to účtovníctvo vlastne je
husky uctovnik originaljpg
Účtovníctvo je verné a pravdivé zobrazenie skutočnosti o podniku. Je to peňažné vyjadrenie o jeho majetku, hospodárskej činnosti a výsledku.


Účtovníctvo u nás upravujú tieto právne normy
 1. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve platný od 1. 1. 2003 v znení neskorších predpisov 
 2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a z neho najmä hlava IV - Účtovníctvo pre podnikateľov 
 3. zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v platnom znení v skrátenom názve živnostenský zákon 
 4. zákon č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
 5. všetky daňové zákony, a z nich najmä zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
 6. postupy účtovania a rámcové účtové osnovy pre jednotlivé typy podnikov a organizácií a platné opatrenia Ministerstva financií SR týkajúce sa vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva 
 7. opatrenia Ministerstva financií SR týkajúce sa účtovných závierok a iné opatrenia a metodické pokyny, ktoré v tejto oblasti vydáva MF SR 
 8. smernice Rady EÚ (4., 7., 8.,) 
 9. medzinárodné účtovné štandardy
Účtovníctvo sa vedie tromi spôsobmi

 1. účtovanie príjmov a výdavkov – zisk/strata sa určí ich rozdielom
 2. jednoduché účtovníctvo – eviduje sa majetok, záväzky a hospodárske operácie, zisk/strata sa zisťuje porovnaním vlastného imania na začiatku a na konci účtovného obdobia 
 3. podvojné účtovníctvo – jeho predmetom sú všetky skutočnosti, ktoré sa zaznamenávajú chronologicky v denníku a systematicky v účtovnej knihe 
Účtovníctvo sa vedie v týchto účtovných knihách


Sústava podvojného účtovníctva:
 1. účtovný denník (chronologicky)
 2. hlavná kniha (systematicky)
 3. kniha analytickej evidencie (rozvádza údaje hlavnej knihy)
Sústava jednoduchého účtovníctva:

 1. peňažný denník
 2. kniha pohľadávok a záväzkov
 3. pomocné knihy 
Účtovníctvo sa vedie na základe týchto požiadaviek
 1. úplnosť
 2. preukázateľnosť
 3. správnosť
 4. stálosť (v priebehu účtovného obdobia sa nesmú meniť spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky a ich obsahové vymedzenie)
Účtovníctvo sa riadi týmito zásadami 
 • Zásada účtovnej jednotky – ekonomické procesy a javy sa zobrazujú za určitý celok, pričom musí byť jasne oddelený majetok účtovnej jednotky od majetku majiteľov, 
 • Zásada merania pomocou peňažnej jednotky – účtovníctvo sleduje stav a pohyb majetku, ktorý musí byť ocenený peňažnými jednotkami, 
 • Zásada oceňovania v historických cenách – predpokladá oceňovanie majetku v obstarávacích cenách vynaložených v čase nákupu. Táto zásada nerešpektuje zmenu kúpnej sily peňažnej jednotky a predpokladá, že peňažná jednotka je stabilná. Neberie do úvahy infláciu, 
 • Zásada neobmedzenej doby trvania podniku – vychádza z predpokladu, že podnik ako účtovná jednotka nemá v úmysle pristúpiť k svojej likvidácii alebo obmedzovať svoje podnikateľské činnosti,
 • Zásada stálej kúpnej sily peňažnej jednotky – zásada kedy peňažné prostriedky majú stálu kúpnu schopnosť a plnia výmennú funkciu pri obstarávaní tovarov a služieb,
 • Zásada vymedzenia momentu realizácie – zásada vymedzuje okamih, kedy je výnos považovaný za uskutočnený, v tom momente dochádza k predaju výrobkov alebo služieb, moment realizácie nemusí súvisieť aj s prijatím platby za plnenie,
 • Zásada vecného a časového priraďovania nákladov výnosom – všetky náklady a výnosy, o ktorých je účtované by mali časovo a vecne spolu súvisieť, princíp sa nazýva aj akruálnym princípom,
 • Zásada aktuálnosti – aktuálnosť informácií k požadovanému obdobiu má byť zabezpečená pravidelným spracovaním účtovných údajov,
 • Zásada objektívnosti informácií – zásada, ktorá určuje, aby účtovníctvo poskytovalo objektívny pohľad na hospodárenie podniku, objektívny sa stáva ak každý účtovný prípad je doložený účtovným dokladom a vzťahy sú overené inventarizáciou,
 • Zásada opatrnosti – predstavuje rozumný odhad krokov a postupov, ktoré majú snahu neprenášať súčasné riziká do budúcnosti, predpokladá vykazovať len reálne a uskutočniteľné výnosy, zásada opatrnosti so sebou nesie aj účtovné metódy ako sa vyhnúť budúcim rizikám formou tvorby rezerv,
 • Zásada konzistencie používaných účtovných zásad a účtovných metód – zásada vyžaduje dodržiavanie rovnakých metód a zásad účtovania počas jednotlivých období, aby bolo možné jednotlivé obdobia medzi sebou porovnať,
 • Zásada významnosti informácií,
 • Zásada prednosti obsahu pred formou – dáva prednosť obsahu účtovných informácií pred ich formou, samotná forma je tiež dôležitá, ale plní až druhoradú funkciu,
 • Zásada zákazu kompenzácie – zásada nedovoľuje vzájomné vyrovnávanie jednotlivých položiek na strane aktív a pasív,
 • Zásada podvojnosti – pojednáva o účtovných jednotkách, ktoré účtujú formou podvojného účtovníctva, kde každý účtovný prípad je zaúčtovaný vždy na minimálne dvoch rôznych účtoch s rovnakou sumou, aktíva sa musia vždy rovnať pasívam
shutterstock_111760442jpg
Ak by bol obchod a výroba svalmi, účtovníctvo je kostrou podniku ako celku. Účtovníctvo dokumentuje, informuje, kontroluje a je základňou pre akékoľvek firemné rozhodovanie a riadenie podniku.

„Mám zlého účtovníka lebo som platil vysokú daň.“ „Však to len naťukáš do programu.“ „Mám iba pár dokladov, to nebude veľa roboty.“ „Si to nechám spraviť kamarátke, tá to mala na strednej a ušetrím.“ Koľkokrát sme už počuli podobné výroky. Výroky z úst „všaktolen“ zákazníkov, ktorí vidia už hotový film. Nevedia nič o zákulisí, réžii, strihu alebo produkcii. Vidia hotové dielo a žiadnu prácu za ním. Nemalo by sa zabúdať na to, že účtovník nesie zodpovednosť za svoju odbornú činnosť s potrebou neustáleho vzdelávania a štúdia ustavične sa meniacej legislatívy, zákonov a nariadení. Váš účtovník nie je len profesionál vo svojom obore, ale do určitej miery aj právnik, konzultant, poradca, kontrolór a v neposlednom rade, v tej našej podnikateľskej branži, najlepší dôverný priateľ.

Vysoká daň nie je meradlom zlého účtovníka, je to „pokuta“ za dobré výsledky :-)