Cenník služieb

* položka je zápis v účtovnom denníku, pričom jeden účtovný doklad napr. faktúra alebo pokladničný doklad u platiteľa DPH predstavuje v priemere 3 – 5 účtovných položiek, čo závisí od spôsobu evidencie dokladov firmy, členenia účtovných prípadov, požiadaviek klienta na podrobnosť sledovania nákladov, výnosov, stredísk a pod.
** paušálna cena zahŕňa účtovanie položiek v účt. denníku alebo účt. knihách, vystavenie faktúr, spracovanie DPH, cestovných príkazov, štatistických výkazov, bežné konzultácie a iné podľa dohody, nezahŕňa účtovnú uzávierku a spracovanie daňového priznania k dani z príjmu

*** minimálna cena za účtovné služby je 50,- € mesačne