Služby

účtovníctvo, mzdy a daňové priznania

Podvojné účtovníctvo

prvotné spracovanie predložených dokladov

vedenie hlavnej knihy
vedenie analytickej evidencie
vedenie účtovného denníka
vedenie pokladničnej a bankovej knihy
vedenie záväzkov a pohľadávok
evidencia majetku a odpisov
DPH
zúčtovanie cestovných príkazov
inventarizácie účtov a ročná závierka

Mzdy a personalistika

výpočet miezd

výpočet odvodov a dane z príjmu
mesačné výkazy do poisťovní
mesačný prehľad pre daňový úrad
prihlášky a odhlášky do/z poisťovní
evidenčné listy dôchodkového poistenia
ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
pracovné zmluvy a dohody
potvrdenia o príjmoch a zamestnaní

zaúčtovanie miezd

Ostatné služby

daň z príjmu právnických osôb
daň z príjmu fyzických osôb
daň z príjmu občanov - tuzemské i zahraničné príjmy
daň z motorových vozidiel
vypracovanie vnútropodnikových smerníc
štatistické výkazy
reporty a prehľady podľa potrieb a dohody
príprava platobných príkazov
komunikácia s úradmi a poisťovňami
konzultačné a poradenské služby
revízia a oprava účtovníctva minulých období