Služby

účtovníctvo, mzdy a daňové priznanie

Podvojné účtovníctvo

* prvotné spracovanie predložených dokladov
* vedenie hlavnej knihy
* vedenie analytickej evidencie
* vedenie účtovného denníka
* vedenie pokladničnej a bankovej knihy
* vedenie záväzkov a pohľadávok
* evidencia majetku a vedenie odpisov
* evidencia a daňové priznanie k DPH, kontrolný a súhrnný výkaz
* zúčtovanie cestovných príkazov
* spracovanie inventarizácie účtov a ročná uzávierka


Jednoduché účtovníctvo

* prvotné spracovanie predložených dokladov
* vedenie peňažného denníka
* vedenie pokladničnej a bankovej knihy
* vedenie záväzkov a pohľadávok
* evidencia majetku a vedenie odpisov

* evidencia a daňové priznanie k DPH, súhrnný a kontrolný výkaz   
* spracovanie ročnej uzávierky

Mzdy a personalistika

* mesačné spracovanie miezd podľa predložených podkladov

* výpočet odvodov poistného za zamestnancov

* mesačné výkazy a prehľady do poisťovní a na daňový úrad
* prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
* evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
* ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
* príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
* príprava a vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
* potvrdenia o príjmoch a zamestnaní

Ostatné služby

* daň z príjmu právnických osôb
* daň z príjmu fyzických osôb
* daň z príjmu občanov - tuzemské i zahraničné príjmy
* daň z motorových vozidiel
* vypracovanie vnútropodnikových smerníc
* štatistické výkazy
* reporty a prehľady podľa potrieb a dohody
* príprava platobných príkazov
* komunikácia s úradmi a poisťovňami
* konzultačné a poradenské služby
* revízia a oprava účtovníctva minulých období