Ako správne vystaviť faktúru

Takmer každý podnikateľ či spoločnosť za predaj svojich tovarov alebo služieb vystavuje účtovný doklad zvaný faktúra.

Povinnosť vystaviť faktúru majú iba platcovia DPH. U neplatcov DPH síce táto povinnosť nie je, ale vystavenie faktúry je najjednoduchší spôsob ako zabezpečiť účtovný doklad, ktorý už povinný je.
Problematiku faktúr upravujú ustanovenia § 71 - § 76 zákona o DPH - ak sa vám chce lúskať podrobné informácie, nájdete ich v tomto Metodickom pokyne k fakturácii :-)


Pokiaľ za vás nevystavuje faktúry váš účtovník, hravo to zvládnete aj sami. Nepotrebujete na to žiadny účtovný softwér. Faktúru môžete vypísať ručne do tlačiva zakúpeného v papiernictve alebo s použitím tabuľkového alebo textového programu (Excel, Word), prípadne využiť online fakturačné programy, ktorých je na webe neúrekom.


My sme pre vás pripravili excelovskú faktúru, ktorú si môžete prispôsobiť svojim potrebám a zdarma stiahnuť tu:
Čo musí obsahovať faktúra:
 1. označenie účastníkov - obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ dodávateľa aj odberateľa. Ten, kto vystavuje faktúru (dodávateľ) musí uviesť aj označenie registra, v ktorom je zapísaný (obchodný register, živnostenský register a podobne), číslo zápisu v tomto registri
 2. poradové číslo faktúry - viac o číslovaní faktúr sa dozviete tu
 3. dátum - kedy bol tovar alebo služba dodaná
 4. dátum - kedy bola faktúra vyhotovená
 5. množstvo a druh tovaru alebo služby
 6. sumu na úhradu - odporúča sa rozpísať (merná jednotka, počet merných jednotiek, cena za mernú jednotku, spolu)
 Faktúra platcu DPH musí navyše obsahovať
 1. IČ DPH - oboch účastníkov
 2. základ DPH pre obe sadzby DPH a jednotkovú cenu bez DPH
 3. sadzbu DPH 
 4. celkovú sumu DPH 
 5. špecifické slovné informácie - napríklad "prenesenie daňovej povinnosti" v prípade, že DPH platí odberateľ a pod.
Čo nemusí obsahovať faktúra:

Faktúra nemusí obsahovať pečiatku ani podpis, ale jej vierohodnosť musí byť dostatočne zabezpečená. Nemusí obsahovať ani bankové spojenie, dátum splatnosti, či variabilný symbol, ale je vhodné tieto informácie na faktúrach uvádzať kvôli praktickosti pri úhrade. Povinnou náležitosťou nie sú ani dodacie a platobné podmienky či konštantný symbol.

Odporúča sa vo faktúrach uvádzať kontaktné údaje (mail, telefón) dodávateľa, číslo objednávky, ku ktorej sa faktúra vzťahuje a tiež informáciu "Nie som platca DPH".

priklad fakturajpg